Skip navigation

Persondatapolitik for Forbruger Europa netværkets elektroniske sagsbehandlingssystem

Artikel -

I dette afsnit kan du læse om persondatapolitik for Forbruger Europa netværkets elektroniske sagsbehandlingssystem

I denne persondatapolitik forklares, hvordan de Forbruger Europa centre (dansk for European Consumer Centres), der er medlemmer af European Consumer Centres netværket (ECC-netværket) håndterer personoplysninger fra forbrugere, der kontakter centrene for at få oplysninger og eventuelt støtte i behandlingen af en klage eller bilæggelsen af en tvist med en erhvervsdrivende i et andet EU-land eller i Norge eller Island. I erklæringen forklares de foranstaltninger, der er indført for at beskytte de indsamlede personoplysninger.

I. ECC-netværkets mål og aktører

ECC-netværket søger at fremme forbrugernes tillid gennem at oplyse borgerne om deres rettigheder som forbrugere og gennem at give let adgang til hjælp i de tilfælde, hvor forbrugeren har købt noget i et andet land end sit hjemland (grænseoverskridende handel). De enkelte Forbruger Europa centre tilbyder en bred vifte af tjenester til forbrugerne, fra at give oplysninger om forbrugernes rettigheder til rådgivning og støtte i forbindelse med grænseoverskridende klager og oplysning om de foreliggende muligheder for at bilægge disse tvister. Forbruger Europa centrene rådgiver også om udenretslige bilæggelsesprocedurer for forbrugere overalt i Europa og giver forbrugerne omfattende og korrekt adgang til sådanne procedurer, når der ikke har kunnet opnås enighed med den erhvervsdrivende, og der findes en anvendelig udenretslig bilæggelsesprocedure.

For at give ECC-netværket mulighed for at tilbyde borgerne disse tjenester er der blevet udviklet et elektronisk sagsbehandlingssystem til indsamling og håndtering af de nødvendige oplysninger. I denne sammenhæng indsamles og behandles personoplysninger fra forbrugerne.

ECC-netværket indsamler disse oplysninger med udgangspunkt i aktion 10 (i bilaget) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1926/2006/EF af 18. december 2006 om oprettelse af et EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-2013) (EUT L404 af 30.12.2006).

Indsamling og behandling af de ovennævnte personoplysninger ved hjælp af ECC-netværkets elektroniske sagsbehandlingssystem sker i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, særlig artikel 5, stk. 1, litra a) og b).

II. Hvilke persondata indsamler vi, til hvilket formål og med hvilke tekniske midler?

A. Identifikationsoplysninger, der indføres i ECC-netværkets elektroniske sagsbehandlingssystem

ECC-netværket indsamler personoplysninger, der identificerer, hvem du er, når du som forbruger kontakter centrene for at få oplysninger og eventuelt støtte i behandlingen af en klage eller bilæggelsen af en tvist med en erhvervsdrivende i et andet EU-land eller i Norge eller Island. Det center, du sætter dig i forbindelse med, vil indsamle én, flere eller alle af følgende oplysninger: navn, adresse, kontaktoplysninger som telefonnummer, fax, e-mail, køn og sprog.

Hvis der findes dokumenter til støtte for sagsbehandlingen, kan disse også lagres i systemet.

B. Tekniske oplysninger

Alle oplysninger indføres af Forbruger Europa centrene i ECC-netværkets elektroniske sagsbehandlingssystem på vegne af EU-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse. Sagsbehandlingssystemet er installeret på servere, der befinder sig i EU-Kommissionens Generaldirektorat for Informationsteknologi.

Der lagres ingen personoplysninger via cookies eller logfiler, der opstår gennem brugen af sagsbehandlingssystemet.

III. Hvem har adgang til oplysningerne vedrørende dig, og hvem videregives de til?

For at ECC-netværket kan yde en effektiv assistance er det vigtigt, at specifikke sagsoplysninger, herunder personoplysninger, kan stilles til rådighed for Forbruger Europa centrene. Adgangen til personoplysningerne gives kun til de to centre, der findes i henholdsvis forbrugerens og den erhvervsdrivendes hjemland, og som assisterer forbrugeren med at finde en løsning på den grænseoverskridende klage eller tvist, eller, i tilfælde af anmodning om oplysninger, kun til det center, der behandler den pågældende anmodning om oplysninger. Herudover vil sagsrelevante oplysninger, herunder også personoplysninger, være tilgængelige for den registeransvarlige i EU-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, samt til personale I EU-Kommissionen, der arbejder under den registeransvarliges ledelse, for at de kan gennemføre kvalitetskontrol med den tjeneste, der ydes af ECC-netværket, samt netværks- og databaseadministationsopgaver, herunder blokering/sletning af personoplysninger efter begrundet anmodning fra forbrugerne.

Alle personoplysninger, der indsamles, vil kun blive anvendt i det omfang, det er nødvendigt for gennemførelsen af de ovennævnte arbejdsopgaver.

I tilfælde af en grænseoverskridende klage eller tvist med en erhvervsdrivende, vil det Forbruger Europa center, du som forbruger henvender dig til, indtaste oplysninger i det elektroniske sagsbehandlingssystem. Disse oplysninger sendes så via sagsbehandlingssystemet til Forbruger Europa centret i det land, hvor den erhvervsdrivende, der er den anden part i sagen, er hjemmehørende. Personalet i begge centre bruger disse oplysninger til at hjælpe dig med at løse dit problem, om nødvendigt ved at tage direkte kontakt til den erhvervsdrivende. I så fald vil oplysningerne også blive sendt til den erhvervsdrivende.

I tilfælde af anmodning om oplysninger vil Forbruger Europa centret indføre dine personoplysninger i ECC-netværkets elektroniske sagsbehandlingssystem for at kunne behandle din forespørgsel. I sådanne tilfælde videresendes oplysningerne ikke til andre organer.

IV. Hvordan beskytter og sikrer vi oplysninger vedrørende dig?

Dine personoplysninger lagres i et sikret system, hvis drift er omfattet af EU-Kommissionens sikkerhedsmæssige afgørelser og nærmere bestemmelser vedtaget af EU-Kommissionens Generaldirektorat for Datasikkerhed for denne type servere og tjenester. Systemet er beskyttet med individuelle brugerid/passwords og en særlig digital sikkerhedskode. Denne sikkerhedskode består af en unik 12-cifret talsekvens, der genereres af systemet for hvert Forbruger Europa center. Den er ensbetydende med et øget sikkerhedsniveau og fungerer som følger: efter den indledende autorisering via gyldigt brugerid/password, opfordres brugeren af det elektroniske sagsbehandlingssystem til at vælge en 3-tals kombination, som systemet udvælger tilfældigt fra den 12-cifrede talsekvens. Denne 3-tals kombination er forskellig for hver adgang til værktøjet.

V. Hvordan kan du efterkontrollere, ændre eller slette oplysninger vedrørende dig?

Som forbruger kan du kontrollere og ændre dine personoplysninger. Du kan også indsende en anmodning om blokering/sletning af dine personoplysninger i det elektroniske sagsbehandlingssystem. Anmodninger om blokering/sletning af personoplysninger vil blive behandlet inden for en frist på to måneder. Sådanne anmodninger kan rettes til det Forbruger Europa center, du har været i forbindelse med, eller til EU-Kommissionen via den nedenfor anførte funktionelle mailbox eller pr. telefon:

Forbruger Europa
E-mail: info@forbrugereuropa.dk  
Telefon: +45 41 71 50 00
Fax:       +45 41 71 51 00 

EU-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere
E-mail: JUST-E5@ec.europa.eu

VI. Hvor længe opbevarer vi oplysninger vedrørende dig?

Alle personoplysninger vil blive lagret i det elektroniske sagsbehandlingssystem, så længe der er behov for opfølgning, op til et år efter sagens afslutning. Efter udløbet af denne periode vil alle personoplysninger blive slettet. Sagsoplysninger vil i anonym form kunne gemmes længere til statistiske formål.

VII. Kontaktinformation

Har du spørgsmål eller anmodninger vedrørende de oplysninger, du har indsendt, bedes du i første omgang henvende dig til det Forbruger Europa center, du har været i kontakt med. Hvis du har yderligere problemer, bør du sætte dig i forbindelse med EU-Kommissionen. De relevante adresser står ovenfor under punkt V.

VIII. Klageadgang

I tilfælde af uoverensstemmelser med den registeransvarlige om behandlingen af personoplysningerne vedrørende dig har du til enhver tid ret til at klage til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse (http://www.edps.eu.int ).

Forbruger Europa
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby 
Telefon: +45 41 71 50 00
Fax:       +45 41 71 51 00 
E-mail: info@forbrugereuropa.dk  
www.forbrugereuropa.dk  

Sidst opdateret: 03. oktober 2011
Nethandel EU

Kunne du bruge siden?