Menu

Love

Her finder du en række danske love og forskellige EU-regler, som kan være relevante, når du handler over grænserne inden for EU.

Danske regler

Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område.

Aftaleloven (www.retsinformation.dk)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter ved e-handel.

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel (www.retsinformation.dk)

Lov om forbrugeraftaler.

Forbrugeraftaleloven (www.retsinformation.dk)

Loven har bl.a. til formål at fremme oprettelsen af branchefinansierede klagenævn, således at forbrugerklager som udgangspunkt behandles i godkendte, private klagenævn. Forbrugerklagenævnet skal behandle klager, som ikke hører under et privat klagenævn.

Lov nr. 524 af 29. april 2015 (forbrugerklageloven).

Læs lov om forbrugerklager (www.retsinformation.dk)

Forbrugerklager, bekendtgørelse (www.retsinformation.dk)

Gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet, bekendtgørelse (www.retsinformation.dk)

Omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn, bekendtgørelse (www.retsinformation.dk)

Godkendelse af private klagenævn

Loven regulerer det danske forbrugerklagesystem. Loven har bl.a. til formål at fastlægge rammerne for behandling af forbrugerklager ved godkendte, private klagenævn samt Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet.

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager:

Forbrugerklageloven

Lovbekendtgørelser:

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet:

BEK nr 1152 af 30/09/2015

Bekendtgørelse om godkendelse af private klagenævn:

BEK nr 1151 af 30/09/2015

EU-lovgivning på forbrugerområdet

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med klager på forbrugerområdet:

Direktiv om ADR

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske klageportal til håndtering af klager på forbrugerområdet:

ODR Forordning

Forbudsloven giver mere effektiv håndhævelse af forbrugerbeskyttelsen i det indre marked, og en bedre mulighed for at standse ulovlig grænseoverskridende markedsføring.

Lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser (www.retsinformation.dk)

Bekendtgørelse af lov om køb.

Købeloven (www.retsinformation.dk)

Bekendtgørelse af lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Lov om betalingstjenester (www.retsinformation.dk)

Markedsføringsloven beskriver krav for god markedsføringsskik og flere forskellige specialbestemmelser.

Læs markedsføringsloven (www.retsinformation.dk)

Her kan du finde relevante dokumenter som love og bekendtgørelser i forbindelse med Pakkerejseloven.

Lov om pakkerejser (www.retsinformation.dk)

Rejsegarantifonden sørger for hjemtransport til strandede rejsende og udbetaler erstatning for køb af pakkerejser og i et vist omfang flyrejser, hvis rejseudbyderen går konkurs.

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond (www.retsinformation.dk) 

Her kan du finde relevante dokumenter som love og bekendtgørelser i forbindelse med Timeshareloven.

Lov om timeshare (www.retsinformation.dk)

Her kan du finde relevante dokumenter som love og bekendtgørelser i forbindelse med Tjenesteydelsesloven.

Tjenesteydelsesloven (www.retsinformation.dk)

EU regler

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF.

Direktivet om fjernsalg af finansielle ydelser (www.eur-lex.europa.eu)

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om forbrugerrettigheder.

Forbrugerrettighedsdirektivet (www.eur-lex.europa.eu)

Rådets direktiv 85/577 EØF af 20.december 1985 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået uden for fast forretningssted.

Direktiv om køb udenfor fast forretning (dansk) (html, www.eur-lex.europa.eu)

Direktiv om køb udenfor fast forretning (engelsk) (html, www.eur-lex.europa.eu)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders vildledende eller aggressive handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked.

Direktivet om urimelig handelspraksis (www.eur-lex.europa.eu)

Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.

Direktiv om urimelige kontraktvilkår (www.eur-lex.europa.eu)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6.oktober 1997 om ændring af direktiv 84/450 EØF om vildledende reklame og reklame, der sammenligner produkter eller ydelser.

Direktiv om vildledende og sammenlignende reklame (www.eur-lex.europa.eu)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked "Direktivet om elektronisk handel".

E-handelsdirektivet (www.eur-lex.europa.eu)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småsagsproces.

Forordningen om småsagsproces (www.eur-lex.europa.eu)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed.

Forbrugerkøbsdirektivet (www.eur-lex.europa.eu)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF af 23. april 2009, om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser.

Forbudsdirektivet (www.eur-lex.europa.eu)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly.

Forordning om handicappedes rettigheder med fly (www.eur-lex.europa.eu)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/302 af 28. februar 2018 om imødegåelse af uberettiget geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og af direktiv 2009/22/EF.

Geoblokeringsforordningen (www.eur-lex.europa.eu)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse "forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde".

Håndhævelsesforordningen (www.eur-lex.europa.eu)

Romkonvention beskriver, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser.

Romkonventionen (www.eur-lex.europa.eu)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om prisoplysninger og diskrimination ved flyselskabers salg af flybilletter.

Markedsføring og salg af flybilletter (www.eur-lex.europa.eu)

Direktiv om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, som gælder fra den 1. juli 2018.

Pakkerejsedirektivet (gældende fra 1. juli 2018) (www.eur-lex.europa.eu)

Som passager i EU har du forskellige rettigheder - hvad enten det er med fly, tog, bus eller færge. Dem kan du finde links til her.

Forordning om flypassagerers rettigheder (www.eur-lex.europa.eu): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91."

Forordning om buspassagerers rettigheder (www.eur-lex.europa.eu): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

Forordning om togpassagerers rettigheder (www.eur-lex.europa.eu): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

Forordning om passagerrettigheder for rejser med båd eller skib (www.eur-lex.europa.eu): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EØS-relevant tekst)

Montrealkonventionen beskriver ensartede regler for flyselskabers ansvar for skader på passagerer og deres bagage under internationale flyrejser.

Konvention om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montrealkonventionen) (www.eur-lex.europa.eu)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om fri bevægelighed for tjenesteydelser på det indre marked.

Servicedirektivet (www.eur-lex.europa.eu)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/122/EF af 14. januar 2009 om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler og andre aftaler om længerevarende ferieprodukter, fx rejseklubber.

Timesharedirektivet (www.eur-lex.europa.eu)

Bruxellesforordningen er Rådets forordning (EU) Nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om, hvilken domstol man kan anlægge sag ved.

Bruxellesforordningen (www.eur-lex.europa.eu)